Πρόσληψη προσωπικού

Πραγματοποιήθηκε πρόσληψη εργαζομένου. Δείτε το συννημένο αρχείο.

Εντυπο αναγγελίας πρόσληψης